Aktualnie obowiązujący regulamin:

Regulamin Sklepu Internetowego S-2 GROUP

Art. 1 Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy S-2 GROUP dostępny jest pod adresem http://s2-group.com i prowadzony jest przez firmę S-2 GROUP Beata Barteczko z siedzibą w Rydułtowach (44-280) przy ul. Gajowej 42

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 • S-2 GROUP lub Przedsiębiorca– S-2 Group Beata Barteczko 44-280 Rydułtowy, ul. Gajowa 42 ;
 • Sklep internetowy - Sklep internetowy S-2 Group, dostepny pod adresem http://s2-group.com prowadzony przez S-2 Group Beata Barteczko;

3) Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 6 Regulaminu;

5) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z S-2 GROUP umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a S-2 GROUP;

7) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem:

 • formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego,
 • telefonicznie,
 • kontakt e-mail,

8) Produkt – części samochodowe, usługa, lub inny przedmiot materialny będący w ofercie Sklepu Internetowego;

9) Dowód zakupu– faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;

10) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

11) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Art. 3 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a S-2 GROUP. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:

1) sąd właściwy dla miejsca jej wykonania – w przypadku Klientów będących konsumentami wg. Kodeksu cywilnego;

2) sąd właściwy dla siedziby S-2 GROUP– w przypadku Klientów dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Art. 4 Ceny i płatności

 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Formami płatności w Sklepie Internetowym są:

1) przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;

2) przelew elektroniczny poprzez eCard, PayU, PayPal:

3) płatność kartą Visa lub Mastercard.

3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma.

4. S-2GROUP zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta.

5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od S2-GROUP;

6. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.

7. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.

8. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu towaru w formie pisemnej na adres:

S-2 Group Beata Barteczko
ul.Raciborska 279
44-280 Rydułtowy

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

upright
upright
upright
upright